Người mua và người sản xuất hàng hóa

Việc mua bán hàng hóa thường được thực hiện thông qua các hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch nhằm tiêu chuẩn hóa số lượng và chất lượng tối thiểu của hàng hóa đang được giao dịch.

Ví dụ, Hội đồng Thương mại Chicago quy định rằng một hợp đồng lúa mì là 5.000 giạ và nêu rõ loại lúa mì nào có thể được sử dụng để thỏa mãn hợp đồng.

Có hai loại thương nhân giao dịch hàng hóa kỳ hạn. 

  • Đầu tiên là những người mua và sản xuất hàng hóa sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa cho các mục đích phòng ngừa rủi ro mà họ đã dự định ban đầu. Những nhà giao dịch này thực hiện hoặc nhận giao hàng hóa thực tế khi hợp đồng tương lai hết hạn.

Ví dụ, người trồng lúa mì trồng một vụ mùa có thể phòng ngừa rủi ro thua lỗ nếu giá lúa mì giảm trước khi vụ mùa được thu hoạch. 

  • Người nông dân có thể bán hợp đồng tương lai lúa mì khi cây trồng được trồng và đảm bảo một mức giá định trước cho lúa mì tại thời điểm thu hoạch.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận