STT

Mã giao dịch

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Mức ký quỹ ban đầu tổ chức (VND)

Mức ký quỹ ban đầu cá nhân (VND)

1
ZCE
Ngô
Nông Sản
CBOT
       68,420,000            82,104,000
2
XC
Ngô Mini
Nông Sản
CBOT
       13,684,000            16,420,800
3
ZSE
Đậu Tương
Nông Sản
CBOT
     120,419,200          144,503,040
4
XB
Đậu Tương Mini
Nông Sản
CBOT
       23,934,560            28,721,472
5
ZLE
Dầu Đậu Tương
Nông Sản
CBOT
       82,104,000            98,524,800
6
ZME
Khô Đậu Tương
Nông Sản
CBOT
       76,630,400            91,956,480
7
ZWA
Lúa Mì
Nông Sản
CBOT
       90,314,400          108,377,280
8
XW
Lúa Mì Mini
Nông Sản
CBOT
       18,062,880            21,675,456
9
LRC
Cà Phê Robusta
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE EU
       37,220,480            52,874,976
10
KCE
Cà Phê Arabica
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE EU
     246,312,000          295,574,400
11
CCE
Cacao
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE US
       39,136,240            57,132,240
12
SBE
Đường
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE US
       36,772,640            44,127,168
13
CTE
Bông Sợi
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE US
     123,156,000          147,787,200
14
TRU
Cao Su RSS3
Nguyên Liệu Công Nghiệp
TOCOM
         7,943,000               9,531,600
15
ZFT
Cao Su TSR20
Nguyên Liệu Công Nghiệp
SGX
       10,947,200            13,136,640
16
PLE
Bạch Kim
Kim Loại
NYMEX
       76,630,400            86,486,400
17
SIE
Bạc
Kim Loại
COMEX
     232,628,000          279,153,600
18
CPE
Đồng
Kim Loại
COMEX
     136,840,000          164,208,000
19
FEF
Quặng Sắt
Kim Loại
SGX
       35,578,400            49,262,400
20
QO
Dầu Thô Brent
Năng Lượng
ICE EU
     268,480,080          307,068,960
21
CLE
Dầu Thô WTI
Năng Lượng
NYMEX
     205,260,000          231,660,000
22
NGE
Khí Tự Nhiên
Năng Lượng
NYMEX
     287,364,000          344,836,800
23
QP
Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh
Năng Lượng
ICE EU
     328,988,240          432,494,016
24
RBE
Xăng Pha Chế RBOB
Năng Lượng
NYMEX
     238,101,600          285,721,920
25
NQM
Dầu Thô WTI Mini
Năng Lượng
NYMEX
     102,630,000          123,156,000

STT

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch
nước ngoài
liên thông

Thời gian giao dịch

1 Ngô Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

2

Ngô Mini

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

3

Đậu Tương

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

 

4

Đậu Tương Mini

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

5

Dầu Đậu Tương

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

6

Khô Đậu Tương

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

7

Lúa Mì

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

8

Lúa Mì Mini

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông 

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

9

Cà Phê Robusta

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6
 
Mùa hè
 
15:00 – 23:30
 
Mùa đông
 
16:00 - 0:30
 
(ngày hôm sau)

10

Cà Phê Arabica

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

15:15 - 00:30

(ngày hôm sau)

Mùa đông

15:15 - 00:30
(ngày hôm sau)

11

Cacao

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE US

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

15:45 – 00:30

(ngày hôm sau)

Mùa đông

16:45 – 00:30

(ngày hôm sau)

12

Đường

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE US

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

14:30 - 00:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

15:30 – 00:00

(ngày hôm sau)

13

Bông

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE US

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

08:00 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

09:00 - 02:20

(ngày hôm sau)

14

Cao Su RSS3

Nguyên Liệu Công Nghiệp

TOCOM

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 06:45 – 13:10

• Phiên 2: 14:30 – 16:55

Mùa đông

• Phiên 1: 07:00 – 13:15

• Phiên 2: 14:30 – 17:00

15

Cao Su TSR20

Nguyên Liệu Công Nghiệp

SGX

Thứ 2 - Thứ 6

06:55 – 17:00

16

Bạch Kim

Kim Loại

NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

17

Bạc

Kim Loại

COMEX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

18

Đồng

Kim Loại

COMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

19

Quặng Sắt

Kim Loại

SGX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 06:25 - 19:00

• Phiên 2: 19:15 - 03:45

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 06:10 - 19:00

• Phiên 2: 19:15 - 04:15

(ngày hôm sau)

20

Dầu Thô Brent

Năng Lượng

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

08:00 – 06:00

(ngày hôm sau)

21

Dầu Thô WTI

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

 

Mùa đông

 

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

22

Khí Tự Nhiên

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau) 

Mùa đông 

08:00 – 06:00

(ngày hôm sau)

23

Dầu Ít Lưu Huỳnh

Năng Lượng

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

08:00 – 06:00

(ngày hôm sau)

24

Xăng Pha Chế RBOB

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau) 

Mùa đông

 06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

25

Dầu Thô WTI Mini

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau) 

Mùa đông 

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

STT

Mã giao dịch

Tên hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Các kỳ hạn hợp đồng

1
ZCE
Ngô
CBOT
3, 5, 7, 9, 12
2
XC
Ngô Mini
CBOT
3, 5, 7, 9, 12
3
ZSE
Đậu Tương
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
4
XB
Đậu Tương Mini
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
5
ZLE
Dầu Đậu Tương
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
6
ZME
Khô Đậu Tương
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
7
ZWA
Lúa Mì
CBOT
1, 3, 5, 7, 9, 12
8
XW
Lúa Mì Mini
CBOT
1, 3, 5, 7, 9, 12
9
LRC
Cà Phê Robusta
ICE EU
1, 3, 5, 7, 9, 11
10
KCE
Cà Phê Arabica
ICE EU
1, 3, 5, 7, 9, 12
11
CCE
Cacao
ICE US
3, 5, 7, 9, 12
12
SBE
Đường
ICE US
3, 5, 7, 10
13
CTE
Bông Sợi
ICE US
3, 5, 7, 10, 12
14
TRU
Cao Su RSS3
TOCOM
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
15
ZFT
Cao Su TSR20
SGX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
16
PLE
Bạch Kim
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
17
SIE
Bạc
COMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
18
CPE
Đồng
COMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
19
FEF
Quặng Sắt
SGX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
20
QO
Dầu Thô Brent
ICE EU
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
21
CLE
Dầu Thô WTI
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
22
NGE
Khí Tự Nhiên
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
23
QP
Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh
ICE EU
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24
RBE
Xăng Pha Chế RBOB
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
25
NQM
Dầu Thô WTI Mini
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12