Kính gửi: Quý Khách Hàng, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 MPOK21 Dầu cọ thô 05/2021 30/04/2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021
2 ZFTK21 Cao su TSR20 05/2021 30/04/2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021
3 SBEK21 Đường 11 05/2021 30/04/2021 Trước 23:00 ngày 28/04/2021
4 ZSEK21 Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
5 ZCEK21 Ngô 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
6 ZWAK21 Lúa Mỳ 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
7 ZLEK21 Dầu Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
8 ZMEK21 Khô Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
9 XBK21 Đậu Tương Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
10 XWK21 Lúa Mỳ Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
11 XCK21 Ngô Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
12 SIEK21 Bạc 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
13 PLEK21 Bạch kim 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
14 CPEK21 Đồng 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
15 FEFJ21 Quặng sắt 04/2021 30/04/2021 Trước 02:15 ngày 29/04/2021

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Công ty TNHH iShare Việt Nam sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020

 

Thanks & Best regards,

Chia sẻ:

Bình luận