Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

 Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 RBEV21 Xăng RBOB 10/2021 28/09/2021 Trước 21:00 ngày 24/09/2021
2 QOX21 Dầu Brent 11/2021 28/09/2021 Trước 21:00 ngày 27/09/2021
3 MPOV21 Dầu cọ thô 10/2021 30/09/2021 Trước 15:00 ngày 28/09/2021
4 SBEV21 Đường 11 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021
5 PLEV21 Bạch kim 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021
6 CPEV21 Đồng 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021
7 SIEV21 Bạc 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021
8 ZMEV21 Khô Đậu Tương 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 29/09/2021
9 ZLEV21 Dầu Đậu Tương 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 29/09/2021

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEU21 Bạc 09/2021 28/09/2021 Trước 21:00 ngày 24/09/2021
2 CPEU21 Đồng 09/2021 28/09/2021 Trước 21:00 ngày 24/09/2021
3 NGEV21 Khí tự nhiên 10/2021 28/09/2021 Trước 21:00 ngày 24/09/2021
4 PLEU21 Bạch kim 09/2021 28/09/2021 Trước 21:00 ngày 24/09/2021
5 SBEV21 Đường 11 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021
6 RBEV21 Xăng RBOB 10/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021
7 QOX21 Dầu Brent 11/2021 30/09/2021 Trước 21:00 ngày 28/09/2021

iShare đề nghị khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐMXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận