Theo quyết định số 81/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 17/03/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sẽ có các thay đổi như sau:

  • Cacao : Giảm từ 2,365 xuống 2,090 USD/Lot
  • Cao su RSS3 : Tăng từ 106,000 lên 108,000 JPY/Lot
  • Khí tự nhiên : Giảm từ 3,465 xuống 2,530 USD/Lot

Các thay đổi này sẽ được áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 18/03/2021

Chi tiết xem file đính kèm : 81QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 17.03.2021

 

 

 

Chia sẻ:

Bình luận