Theo quyết định số 21/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 14/01/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sẽ có các thay đổi như sau:

  • Ngô: Tăng từ 1,210 lên 1,430 USD/lot.
  • Ngô mini: Tăng từ 242 lên 286 USD/lot.
  • Khô đậu tương: Tăng từ 1,980 lên 2,255 USD/lot.
  • Lúa mỳ: Tăng từ 1,815 lên 1,980 USD/lot.
  • Lúa mỳ mini: Tăng từ 363 lên 396 USD/lot.
  • Cao su RSS3: Tăng từ 97,500 lên 103,000 JPY/lot.

Các thay đổi này sẽ được áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 15/01/2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Đọc thêm về:

Chia sẻ:

Bình luận