Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) iShare Futures xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/11/2020.

Lưu ý : Ký quỹ Cao su RSS3, Cao su TSR20 thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Cao su RSS3108,000 JPY
  • Cao su TSR 20: 770 USD

Chia sẻ:

Bình luận