CFTC-Bao-cao-tuan-ket-thuc-ngay-12-01-cua-Uy-ban-Giao-dich-Hang-hoa-Tuong-lai
Nguồn: MXV, CFTC

Báo cáo Cam kết của Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), phát hành hàng tuần, giúp cho nhà đầu tư hiểu được động lực của thị trường. Các quyết định của người sản xuất/nhà máy hoặc quỹ đầu tư, sẽ tạo ra các tín hiệu giá cả do sự biến động của cung và cầu đối với từng mặt hàng.

Đọc thêm về:

Chia sẻ:

Bình luận