Ngoài mặt hàng Ngô, các mặt hàng nông sản khác đang trong kênh tích lũy chờ tăng giá, Nhà đầu tư nên cẩn trọng khi xem xét điểm ra vào lệnh, iShare gửi đến quý nhà đầu tư khuyến nghị 10/06 như sau:
Khuyến nghị 10/06 Ngô buy LMT 684 ( SL 677, TP 715)
Đậu Tương BUY STOP 1563 ( SL 1554 TP 1580)
 Dầu Đậu Tương BUY MKT ( SL 71.00, TP 72.50)
Lúa Mì: iShare khuyến nghị cần quan sát thêm hiện tại đang nằm trên hỗ trợ (676-680) chúng ta quan sát chờ phá break vùng đó thì sẽ buy vào ( SL 672, TP 705)

Chia sẻ:

Bình luận