Khối lượng giao dịch

2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
Ngô CBOT
8,067,422
7,778,814
8,115,230
4,561,587
10,234,753
7,114,255
Ngô mini CBOT
10,623
25,715
31,965
16,953
21,670
24,799
Đậu tương CBOT
5,270,830
5,500,166
4,709,212
3,341,820
5,562,754
4,115,793
Bạc COMEX
2,515,307
2,291,607
1,357,763
1,210,888
1,846,699
2,623,646
Bạch kim NYMEX
455,828
738,101
218,691
242,913
350,424
316,024
Đậu tương Mini CBOT
20,785
32,999
31,976
18,981
26,660
32,658
Lúa mì Mini CBOT
3,378,564
3,342,745
2,699,578
1,870,175
3,369,375
2,600,684
Lúa mì CBOT
3,378,564
3,342,745
2,699,578
1,870,175
3,369,375
2,600,684
Dầu đậu tương CBOT
3,276,536
3,258,662
2,946,356
1,772,205
2,785,221
2,494,849
Khô đậu tương CBOT
3,222,957
2,982,485
2,240,387
1,489,601
2,759,751
2,252,506
Quặng sắt SGX
1,447,564
1,978,169
1,121,605
1,502,869
1,245,206
1,460,985
Đồng COMEX
2,823,840
2,324,839
1,761,078
1,252,222
2,228,509
1,944,940
Cao su TSR20 SGX
160,741
183,765
149,123
119,910
128,934
113,828
Cacao ICE US
1,164,829
1,236,846
704,730
636,723
846,543
698,239
Bông ICE US
1,108,447
1,058,323
819,599
497,631
678,605
409,570
Cao su RSS3 TOCOM
87,119
99,667
65,805
45,657
81,217
65,545
Cà phê Robusta ICE EU
431,366
453,391
393,823
315,096
504,022
449,651
Đường ICE US
5,033,378
4,650,210
3,940,569
2,903,571
3,816,616
2,238,728
Cà phê Arabica ICE US
1,555,988
1,401,056
884,553
716,071
1,157,397
916,683
Dầu WTI NYMEX
28,130,750
40,910,260
39,351,259
21,325,370
19,171,963
16,203,837
Dầu WTI mini NYMEX
614,734
1,393,401
1,704,550
622,263
449,670
250,921
Xăng pha chế NYMEX
4,861,485
5,625,763
3,936,028
3,244,261
3,495,744
3,337,997
Khí tự nhiên NYMEX
12,025,452
12,118,151
11,076,825
9,852,913
9,630,978
8,484,674
Dầu ít lưu huỳnh ICE EU
8,594,671
9,633,240
7,811,729
5,976,375
6,225,651
5,201,704
Dầu Brent ICE EU
23,686,683
32,785,404
25,705,619
16,502,048
17,068,027
14,798,531