Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), iShare Futures xin thông báo tới Nhà đầu tư về việc thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa theo giờ giao dịch mùa đông, cụ thể như sau:

  1. Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020, các sản phẩm sau có thời gian giao dịch thay đổi:
  2. Từ ngày 02/11/2020, các sản phẩm sau có thời gian giao dịch thay đổi:

Đọc thêm về:

Chia sẻ:

Bình luận