yêu cầu quyền sở hữu

[ USDA ] BỎ YÊU CẦU QUYỀN SỞ HỮU TRONG 60 NGÀY VỚI NHÓM CÓ QUYỀN BẢO VỆ RỦI RO CHĂN NUÔI

Đơn vị Quản lý Rủi ro (RMA) của USDA hiện đang cho phép các công ty bảo hiểm cây trồng bỏ yêu cầu quyền sở hữu trong 60 ngày đối...

17:29 03/08/2021