Theo quyết định số 83/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 22/03/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sẽ có các thay đổi như sau

83QD-vv-Ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-hang-hoa-tai-So-ngay-22.03.2021

 

Chia sẻ:

Bình luận