Thứ Năm ngày 08/12/2022,10:00, GMT+7

Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 914/QĐ/TGĐ-MXV , số 915/QĐ/TGĐ-MXV và số 916/QĐ/TGĐ-MXV về thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng dầu thô tại MXV, cụ thể

914QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07.12.2022
915QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07.12.2022
916QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07.12.2022

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận